مقدمه

در این راهنما آموزش نحوه کار با API های پیرو توضیح داده شده است. این API ها با استفاده از REST پیاده سازی شده است و اطلاعات ورودی و خروجی آن بصورت JSON است.

شما همچنین میتوانید از طریق منوی سمت راست نمونه کد های زبان های برنامه نویسی مختلف و همچنین ماژول ها برای برنامه های مختلفی که بصورت رایگان برای شما آماده شده است را دریافت نمایید.

سعی شده است تا جای ممکن روند کار با درگاه پرداخت ساده باشد. شما عملا برای انجام یک پرداخت نیاز به دو وبسرویس دارید. یکی برای دریافت لینک پرداخت و دیگری برای اطلاع رسانی به ما که اطلاعات پرداخت را تایید میکنید. در ادامه نحوه کار با این وبسرویس ها توضیح داده شده است.

شروع به کار

برای استفاده از API های پیرو نیاز به یک TOKEN است. شما می‌توانید به داشبورد خود در پیرو رفته و در بخش وب سرویس‌های من، یک وب سرویس جدید ایجاد کنید.

بعد از ایجاد وب سرویس، TOKEN خود را دریافت می‌کنید و می‌توانید برای فراخوانی API از آن استفاده کنید.

برای ارسال تمام درخواست ها باید TOKEN را مانند مثال زیر در header ارسال نمایید:

P-TOKEN: 5ff45e647432213b542d5937-xboag34zvq7fhihhhq80cuses

پارامتر نوع ضروری توضیحات
P-TOKEN string بله کلید منحصر بفرد جهت احراز هویت
به طول 51 کاراکتر

در صورتی که در هر کدام از وبسرویس ها خطایی رخ دهد، کد پاسخ متفاوت و خروجی متفاوتی بازگشت داده میشود که این کد ها را میتوانید از قسمت لیست خطاها مشاهده کنید.

پارامتر نوع توضیحات
error_code string کد خطا
error_message string متن خطا
نمونه خروجی JSON هنگامی که خطایی در وبسرویس اتفاق می افتد:
  {
  "error_code": "33",
  "error_message": "مبلغ amount نباید خالی باشد."
  }
  

آزمایشگاه

برای تست API و نحوه کارکرد آن می‌توانید در header درخواست های خود کلید P-SANDBOX را ارسال کنید. در صورتیکه مقدار این پارامتر true یا 1 باشد، تمام فرایندهای بعدی بصورت آزمایشی ایجاد و شبیه سازی می‌شوند.

همچنین در این حالت حساسیت به آدرس وب سایت و IP در درخواست های ارسال شده اعمال نمی‌شود، و می‌توان درخواست خود را از با هر آدرس Callback یا IPی ارسال کنید.

مقدار پیش فرض این پارامتر false یا 0 است.

P-SANDBOX: 1

پارامتر نوع ضروری
P-SANDBOX boolean خیر

ایجاد تراکنش

شما با استفاده از این وبسرویس میتوانید لینک پرداخت تهیه کنید.

آدرس درخواست

POST https://api.payro24.ir/v1.0/payment

پارامترهای مورد نیاز

پارامتر نوع ضروری توضیحات
order_id string بله شماره سفارش پذیرنده
به طول حداکثر 50 کاراکتر
amount number بله مبلغ مورد نظر به ریال
مبلغ باید بین 1,000 ریال تا 500,000,000 ریال باشد
name string خیر نام پرداخت کننده
به طول حداکثر 255 کاراکتر
phone string خیر تلفن همراه پرداخت کننده
به طول 11 کاراکتر
مثل 09121941111
mail string خیر پست الکترونیک پرداخت کننده
به طول حداکثر 255 کاراکتر
desc string خیر توضیح تراکنش
به طول حداکثر 255 کاراکتر
callback string بله آدرس بازگشت به سایت پذیرنده
به طول حداکثر 2048 کاراکتر
details array خیر اطلاعات تسویه اشتراکی
حداقل تعداد اشیا داخل این آرایه باید 2 عدد باشد.
iban string خیر شماره شبا برای تسویه
طول این عبارت باید 26 باشد و با IR شروع شود. همچنین هیچ فاصله و علامتی بین اعداد نباید باشد.
amount number خیر مبلغ برای تسویه با این شماره شبا
مبلغ باید بین 1,000 ریال تا 500,000,000 ریال باشد
 • CURL
 • PHP
 • c#(RestSharp)
 • NodeJs(Axios)
curl --location --request POST 'https://api.payro24.ir/v1.0/payment' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'P-TOKEN: 5fe372413f5d921fdc998c76-498s7df564wqwe45sd' \
--header 'P-SANDBOX: 0' \
--data-raw '{
 "order_id": 136,
 "amount": 10000,
 "name": "مهدی رجبی",
 "phone": "09121941111",
 "mail": "info@test.com",
 "desc": "توضیحات پرداخت کننده",
 "callback": "https://example.com"
}'
    
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => 'https://api.payro24.ir/v1.0/payment',
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => '',
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
 CURLOPT_POSTFIELDS =>'{
 "order_id": 136,
 "amount": 10000,
 "name": "مهدی رجبی",
 "phone": "09121941111",
 "mail": "info@test.com",
 "desc": "توضیحات پرداخت کننده",
 "callback": "https://example.com"
}',
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  'Content-Type: application/json',
  'P-TOKEN: 5fe372413f5d921fdc998c76-498s7df564wqwe45sd',
  'P-SANDBOX: 0'
 ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;

    
var client = new RestClient("https://api.payro24.ir/v1.0/payment");
client.Timeout = -1;
var request = new RestRequest(Method.POST);
request.AddHeader("Content-Type", "application/json");
request.AddHeader("P-TOKEN", "5fe372413f5d921fdc998c76-498s7df564wqwe45sd");
request.AddHeader("P-SANDBOX", "0");
request.AddParameter("application/json", "{\n \"order_id\": 136,\n \"amount\": 10000,\n \"name\": \"مهدی رجبی\",\n \"phone\": \"09121941111\",\n \"mail\": \"info@test.com\",\n \"desc\": \"توضیحات پرداخت کننده\",\n \"callback\": \"https://example.com\"\n}", ParameterType.RequestBody);
IRestResponse response = client.Execute(request);
Console.WriteLine(response.Content);
    
var axios = require('axios');
var data = JSON.stringify({"order_id":136,"amount":10000,"name":"مهدی رجبی","phone":"09121941111","mail":"info@test.com","desc":"توضیحات پرداخت کننده","callback":"https://example.com"});

var config = {
 method: 'post',
 url: 'https://api.payro24.ir/v1.0/payment',
 headers: {
  'Content-Type': 'application/json',
  'P-TOKEN': '5fe372413f5d921fdc998c76-498s7df564wqwe45sd',
  'P-SANDBOX': '0'
 },
 data : data
};

axios(config)
.then(function (response) {
 console.log(JSON.stringify(response.data));
})
.catch(function (error) {
 console.log(error);
});
    

وضعیت پاسخ

کد وضعیت توضیحات
201 تراکنش با موفقیت ایجاد شد
403 لیست خطاها
405 لیست خطاها
406 لیست خطاها

پاسخ

با دریافت پاسخ اگر همه چیز درست باشد، وضعیت پاسخ 201 Created خواهد بود. و به شما یک json داده خواهد شد که دارای دو فیلد است. یکی id که کلید منحصر بفرد تراکنش است و بهتر است در داخل دیتابیس خود آن را ذخیره کنید و دیگری فیلد link است که میتوانید کاربر خود را به این لینک هدایت کنید.

پارامتر نوع توضیحات
id string کلید منحصر بفرد تراکنش
link string لینک پرداخت برای انتقال خریدار به درگاه پرداخت
در صورتی که تمام اطلاعات درست ارسال شده باشد خروجی وبسرویس کدی مانند شکل زیر است که با وضعیت 200 بازگشت داده میشود:
  {
  "id": "604dfbbff1ff2154a54c8230-tdatokcbixofl4ufsbvyinnnc",
  "link": "https://api.payro24.ir/link/604dfbbff1ff2154a54c8230-tdatokcbixofl4ufsbvyinnnc"
  }
  

بازگشت به سایت پذیرنده

بعد از اتمام عملیات پرداخت، درصورتیکه پرداخت با موفقیت انجام شده باشد، پرداخت کننده به آدرسی که پذیرنده در callback مشخص کرده بود منتقل می‌شود.

همچنین پارامترهای زیر به آدرس callback تعریف شده در مرحله ایجاد تراکنش با توجه به تنظیمات وب سرویس در داشبورد پیرو تحت عنوان روش بازگشت پس از پرداخت به دو روش POST (Post form) یا GET (Query String) ارسال می شوند.

پارامترهای ارسالی با روش POST

پارامتر نوع توضیحات
status number وضعیت تراکنش
track_id number کد رهگیری پیرو
id string کلید منحصر بفرد تراکنش که در مرحله ایجاد تراکنش دریافت شده است
order_id string شماره سفارش پذیرنده که در مرحله ایجاد تراکنش ارسال شده است
amount number مبلغ ثبت شده هنگام ایجاد تراکنش
date timestamp زمان پرداخت تراکنش

پارامترهای ارسالی با روش GET

پارامتر نوع توضیحات
status number وضعیت تراکنش
track_id number کد رهگیری پیرو
id string کلید منحصر بفرد تراکنش که در مرحله ایجاد تراکنش دریافت شده است
order_id string شماره سفارش پذیرنده که در مرحله ایجاد تراکنش ارسال شده است

تایید تراکنش

بعد از دریافت اطلاعات به سایت پذیرنده و اعتبار سنجی اطلاعات توسط پذیرنده، پذیرنده باید تراکنش را تایید کند تا پرداخت بصورت سیستمی تکمیل شود و از بازگشت پول به پرداخت کننده جلوگیری شود.

آدرس درخواست

POST https://api.payro24.ir/v1.0/payment/verify

پارامترهای مورد نیاز

پارامتر نوع ضروری توضیحات
id string بله کلید منحصر بفرد تراکنش که در مرحله ایجاد تراکنش دریافت شده است
order_id string بله شماره سفارش پذیرنده که در مرحله ایجاد تراکنش ارسال شده است

وضعیت پاسخ

کد وضعیت توضیحات
200 تایید تراکنش به موفقیت انجام شد
400 لیست خطاها
403 لیست خطاها
405 لیست خطاها
406 لیست خطاها
 • CURL
 • PHP
 • c#(RestSharp)
 • NodeJs(Axios)
curl --location --request POST 'https://api.payro24.ir/v1.0/payment/verify' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'P-TOKEN: 5fe372413f5d921fdc998c76-498s7df564wqwe45sd' \
--header 'P-SANDBOX: 0' \
--data-raw '{
 "id": "5fe4eaf3c12200005e007689-saxnmi60o83alqlhku19fb0ek",
 "order_id": "101"
}'
    
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => 'https://api.payro24.ir/v1.0/payment/verify',
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => '',
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
 CURLOPT_POSTFIELDS =>'{
 "id": "5fe4eaf3c12200005e007689-saxnmi60o83alqlhku19fb0ek",
 "order_id": "101"
}',
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  'Content-Type: application/json',
  'P-TOKEN: 5fe372413f5d921fdc998c76-498s7df564wqwe45sd',
  'P-SANDBOX: 0'
 ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;

    
var client = new RestClient("https://api.payro24.ir/v1.0/payment/verify");
client.Timeout = -1;
var request = new RestRequest(Method.POST);
request.AddHeader("Content-Type", "application/json");
request.AddHeader("P-TOKEN", "5fe372413f5d921fdc998c76-498s7df564wqwe45sd");
request.AddHeader("P-SANDBOX", "0");
request.AddParameter("application/json", "{\n \"id\": \"5fe4eaf3c12200005e007689-saxnmi60o83alqlhku19fb0ek\",\n \"order_id\": \"101\"\n}", ParameterType.RequestBody);
IRestResponse response = client.Execute(request);
Console.WriteLine(response.Content);
    
var axios = require('axios');
var data = JSON.stringify({"id":"5fe4eaf3c12200005e007689-saxnmi60o83alqlhku19fb0ek","order_id":"101"});

var config = {
 method: 'post',
 url: 'https://api.payro24.ir/v1.0/payment/verify',
 headers: {
  'Content-Type': 'application/json',
  'P-TOKEN': '5fe372413f5d921fdc998c76-498s7df564wqwe45sd',
  'P-SANDBOX': '0'
 },
 data : data
};

axios(config)
.then(function (response) {
 console.log(JSON.stringify(response.data));
})
.catch(function (error) {
 console.log(error);
});

    

پاسخ

پارامتر نوع توضیحات
status number وضعیت تراکنش
track_id number کد رهگیری پیرو
id string کلید منحصر بفرد تراکنش که در مرحله ایجاد تراکنش دریافت شده است
order_id string شماره سفارش پذیرنده که در مرحله ایجاد تراکنش ارسال شده است
amount number مبلغ ثبت شده هنگام ایجاد تراکنش
date timestamp زمان ایجاد تراکنش
payment object اطلاعات پرداخت تراکنش
track_id string کد رهگیری پرداخت
amount number مبلغ قابل پرداخت
date timestamp زمان پرداخت تراکنش
verify object اطلاعات تایید تراکنش
date timestamp زمان تایید تراکنش
در صورتی که تمام اطلاعات درست ارسال شده باشد خروجی وبسرویس کدی مانند شکل زیر است که با وضعیت 200 بازگشت داده میشود:
{
  "status": "100",
  "track_id": "1694219810602695",
  "id": "604e248f741514449826331b-zk5w3rbxtsbclunyoujdxfj5s",
  "order_id": "143",
  "amount": "20000",
  "date": 1615733903,
  "payment": {
    "track_id": "1694219810602695",
    "amount": "20000",
    "date": 1615733919
  },
  "verify": {
    "date": 1615733965
  }
}
  

استعلام وضعیت تراکنش

با استفاده از آدرس زیر می‌توانید آخرین وضعیت یک تراکنش را دریافت نمایید.

آدرس درخواست

POST https://api.payro24.ir/v1.0/payment/inquiry

پارامترهای مورد نیاز

پارامتر نوع ضروری توضیحات
id string بله کلید منحصر بفرد تراکنش که در مرحله ایجاد تراکنش دریافت شده است
order_id string بله شماره سفارش پذیرنده که در مرحله ایجاد تراکنش ارسال شده است

وضعیت پاسخ

کد وضعیت توضیحات
200 استعلام با موفقیت پاسخ داده شد
400 لیست خطاها
403 لیست خطاها
406 لیست خطاها
 • CURL
 • PHP
 • c#(RestSharp)
 • NodeJs(Axios)
curl --location --request POST 'https://api.payro24.ir/v1.0/payment/inquiry' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'P-TOKEN: 5fe372413f5d921fdc998c76-498s7df564wqwe45sd' \
--header 'P-SANDBOX: 1' \
--data-raw '{
 "id": "5fe4eaf3c12200005e007689-saxnmi60o83alqlhku19fb0ek",
 "order_id": "101"
}'
    
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => 'https://api.payro24.ir/v1.0/payment/inquiry',
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => '',
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
 CURLOPT_POSTFIELDS =>'{
 "id": "5fe4eaf3c12200005e007689-saxnmi60o83alqlhku19fb0ek",
 "order_id": "101"
}',
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  'Content-Type: application/json',
  'P-TOKEN: 5fe372413f5d921fdc998c76-498s7df564wqwe45sd',
  'P-SANDBOX: 1'
 ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;


    
var client = new RestClient("https://api.payro24.ir/v1.0/payment/inquiry");
client.Timeout = -1;
var request = new RestRequest(Method.POST);
request.AddHeader("Content-Type", "application/json");
request.AddHeader("P-TOKEN", "5fe372413f5d921fdc998c76-498s7df564wqwe45sd");
request.AddHeader("P-SANDBOX", "1");
request.AddParameter("application/json", "{\n \"id\": \"5fe4eaf3c12200005e007689-saxnmi60o83alqlhku19fb0ek\",\n \"order_id\": \"101\"\n}", ParameterType.RequestBody);
IRestResponse response = client.Execute(request);
Console.WriteLine(response.Content);
    
var axios = require('axios');
var data = JSON.stringify({"id":"5fe4eaf3c12200005e007689-saxnmi60o83alqlhku19fb0ek","order_id":"101"});

var config = {
 method: 'post',
 url: 'https://api.payro24.ir/v1.0/payment/inquiry',
 headers: {
  'Content-Type': 'application/json',
  'P-TOKEN': '5fe372413f5d921fdc998c76-498s7df564wqwe45sd',
  'P-SANDBOX': '1'
 },
 data : data
};

axios(config)
.then(function (response) {
 console.log(JSON.stringify(response.data));
})
.catch(function (error) {
 console.log(error);
});

    

پاسخ

پارامتر نوع توضیحات
status number وضعیت تراکنش
track_id number کد رهگیری پیرو
id string کلید منحصر بفرد تراکنش که در مرحله ایجاد تراکنش دریافت شده است
order_id string شماره سفارش پذیرنده که در مرحله ایجاد تراکنش ارسال شده است
amount number مبلغ ثبت شده هنگام ایجاد تراکنش
date timestamp زمان ایجاد تراکنش
payer object اطلاعات پرداخت کننده تراکنش
name string نام پرداخت کننده
phone string شماره تلفن همراه پرداخت کننده
mail string پست الکترونیک پرداخت کننده
desc string توضیحات پرداخت کننده
payment object اطلاعات پرداخت تراکنش
track_id string کد رهگیری پرداخت
amount number مبلغ قابل پرداخت
date timestamp زمان پرداخت تراکنش
verify object اطلاعات تایید تراکنش
date timestamp زمان تایید تراکنش
settlement object اطلاعات واریز تراکنش
track_id number کد رهگیری واریز
amount number مبلغ قابل واریز
date timestamp زمان واریز تراکنش به حساب بانکی پذیرنده
در صورتی که تمام اطلاعات درست ارسال شده باشد خروجی وبسرویس کدی مانند شکل زیر است که با وضعیت 200 بازگشت داده میشود:
{
  "status": "100",
  "track_id": "1694219810602695",
  "id": "604e248f741514449826331b-zk5w3rbxtsbclunyoujdxfj5s",
  "order_id": "143",
  "amount": "20000",
  "date": 1615733903,
  "payer": {
    "name": "مهدی رجبی",
    "phone": "09121941111",
    "mail": "info@test.com",
    "desc": "توضیحات پرداخت کننده"
  },
  "payment": {
    "track_id": 1694219810602695,
    "amount": "20000",
    "date": 1615733919
  },
  "verify": {
    "date": 1615733965
  }
}
  

Webhook

در صورتی که در تنظیمات وبسرویس یا لینک پرداخت خود آدرس وبهوک را وارد کنید. پس از هر تایید تراکنش به این آدرس اطلاعات زیر بصورت POST ارسال خواهد شد.

پارامتر نوع توضیحات
status string وضعیت تراکنش
track_id string کد رهگیری پیرو
id string کلید منحصر بفرد تراکنش که در مرحله ایجاد تراکنش دریافت شده است
order_id string شماره سفارش پذیرنده که در مرحله ایجاد تراکنش ارسال شده است
amount string مبلغ ثبت شده هنگام ایجاد تراکنش
date timestamp زمان پرداخت تراکنش

بمنظور امنیت بیشتر در زمان دریافت اطلاعات از طریق وبهوک، یک هدر در درخواست به نام sign ارسال میشود که از طریق زیر ساخته میشود. شما میتوانید این عبارت را با استفاده از داده های دریافتی بسازید و با مقدار sign مطابقت نمایید.

 • PHP
    $signature = hash_hmac('sha256', $payload, $secret);
    echo $signature;
    

که در اینجا payload اطلاعات دریافتی بصورت json است و secret همان TOKEN دریافت شده بعد از ساخت وبسرویس و یا لینک پرداخت است.

وضعیت تراکنش

وضعیت تراکنش دارای کدهای زیر است که توضیح هر یک در جدول زیر آمده است:

کد وضعیت تراکنش توضیحات
1 پرداخت انجام نشده است
2 پرداخت ناموفق بوده است
3 خطا رخ داده است
4 بلوکه شده
5 برگشت به پرداخت کننده
6 برگشت خورده سیستمی
7 انصراف از پرداخت
8 به درگاه پرداخت منتقل شد
10 در انتظار تایید پرداخت
100 پرداخت تایید شده است
101 پرداخت قبلا تایید شده است
200 به دریافت کننده واریز شد

لیست خطاها

لیست خطاها دارای کدهای زیر است که توضیح هر یک در جدول زیر آمده است:

وضعیت کد خطا توضیح خطا
403 11 کاربر مسدود شده است.
403 12 TOKEN یافت نشد.
403 13 درخواست شما از {ip} ارسال شده است. این IP با IP های ثبت شده در وب سرویس همخوانی ندارد.
403 14 وب سرویس شما در حال بررسی است و یا تایید نشده است.
403 21 حساب بانکی متصل به وب سرویس تایید نشده است.
404 22 وب سریس یافت نشد.
401 23 اعتبار سنجی وب سرویس ناموفق بود.
403 24 حساب بانکی مرتبط با این وب سرویس غیر فعال شده است.
406 31 کد تراکنش id نباید خالی باشد.
406 32 شماره سفارش order_id نباید خالی باشد.
406 33 مبلغ amount نباید خالی باشد.
406 34 مبلغ amount باید بیشتر از {min-amount} ریال باشد.
406 35 مبلغ amount باید کمتر از {max-amount} ریال باشد.
406 36 مبلغ amount بیشتر از حد مجاز است.
406 37 آدرس بازگشت callback نباید خالی باشد.
406 38 درخواست شما از آدرس {domain} ارسال شده است. دامنه آدرس بازگشت callback با آدرس ثبت شده در وب سرویس همخوانی ندارد.
406 60 نام بیش از اندازه طولانی است.
406 61 تلفن مقدار مجاز ندارد.
406 62 ایمیل مقدار مجاز ندارد.
406 63 توضیحات بیش از اندازه طولانی است.
406 64 اطلاعات تسهیم اشتباه است.
406 65 جمع مبالغ تسویه اشتراکی با مبلغ پرداختی متفاوت است.
406 41 فیلتر وضعیت تراکنش ها می بایست آرایه ای (لیستی) از وضعیت های مجاز در مستندات باشد.
406 42 فیلتر تاریخ پرداخت می بایست آرایه ای شامل المنت های min و max از نوع timestamp باشد.
406 43 فیلتر تاریخ تسویه می بایست آرایه ای شامل المنت های min و max از نوع timestamp باشد.
405 51 تراکنش ایجاد نشد.
400 52 استعلام نتیجه ای نداشت.
405 53 تایید پرداخت امکان پذیر نیست.
405 54 مدت زمان تایید پرداخت سپری شده است.
500 55 در انجام عملیات خطایی رخ داده است.

Postman و Insomnia

برای تست وبسرویس ها میتوانید از برنامه Postman و یا Insomnia استفاده نمایید. برای این کار ابتدا فایل مرتبط با نرم افزار را از طریق زیر دانلود کنید.

فایل Import برای Postman

فایل Import برای Insomnia

سپس برنامه را اجرا کنید و با کلیک بر روی دکمه Import، فایل دانلود شده را در اختبار برنامه قرار دهید.